İngiltere Vatandaşları İçin Türkiye Vatandaşlığı

Türkiye Vatandaşlık İşlemleri için vatandaş olmak isteyen bireyin ilgili dokümanları ile başvuruya katılması zorunlu tutulmuşken yazılı evrakların yanı sıra sözlü mülata girmesi de gerekli olacaktır.

1.Türkiye Vatandaşlığı'nın Doğumla Kazanılması Ne Demektir?

Doğumla edinilen Türk Vatandaşlığı, Soy Bağı veya Doğum Yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla edinilen vatandaşlık, doğum anından itibaren geçerli olur. 

Soy Bağı 

Soy Bağı Üzerinden Türk Vatandaşlığı edinilmesi için sahip olunması gereken husular aşağıdaki gibidir.

 • Türkiye'de veya Türkiye dışında, Türk Vatandaşı annne veya babadan evlilik birliği dahilinde doğan çocuk Türk Vatandaşı kabul edilir. 
 • Türk Vatandaşı anne ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk Vatandaşı'dır. 
 • Türk Vatandaşı baba ve yabancı anneden evlilik birliği dışında doğan çocuk ise, soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi durumunda Türk Vatandaşlığı'nı edinir. 

Doğum Yeri 

Türkiye'de doğan ve yabancı anne ve babasından kaynaklı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını edinemeyen çocuk, doğumdan itibaren Türk Vatandaşı'dır. 
Türkiye'de bulunmuş çocuk aksi tespit edilmedikçe Türkiye'de doğmuş kabul edilir. 

2.Türkiye Vatandaşlığı'nın Sonradan Kazanılması Nasıl Olur?

Türk Vatandaşlığı'nı kazanmak isteyen bir yabancı ülke vatandaşı, kendi devleti Çifte Vatandaşlık koşulunu kabul ediyorsa, T.C. Vatandaşlık Kanunu'nda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk Vatandaşlığı kazanabilir.
Ancak şurası vurgulanmalıdır ki, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. Yani şartları sağlayan herkesin Türk Vatandaşlığı'nı kazanması diye bir durum söz konusu değildir. Çünkü kime vatandaşlık verip, kime verilmeyeceği devletlerin egemenlik alanına giren bir husustur. Bu sebeple Türkiye Vatandaşlık Başvuruları için koşulsuz hak edinme durumu yoktur. Başvuru için uygun tüm koşulların sağlanması tek başına yeterli bir sebep değildir. Değerlendirme sonucu ve haklar her kişi için ayrı ayrı beyan edilmektedir.

İngiltere Vatandaşları'nın Sonradan Vatandaşlık Kazanması için farklı kriterlerde başvuru türleri vardır. Kişinin; Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini, Türkiye'de gayrimenkul satın almak istediğini, Türkiye'de İş Kurma amacı taşıdığını, yatırım yapma niyetinde olduğunu, kendisine ait ticaret ve iş merkezini Türkiye'ye nakletmek istediğini, çalışma izni başvurusuna bağlı olarak Türkiye'de çalışma amacı taşıdığını veya Türk Vatandaşı biri ile evlenme gibi durumları açıklayan belgeleri vasıtası ile Sonradan Türk Vatandaşlığı Kazanma Başvurusu için işlemlerine başlatabilmektedir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu için yabancı uyruklu kişinin bizzat başvuru esnasında yerleşim yerinin bağlı olduğu valilikte hazır bulunması gerekir. Sonradan Kazanılan Türkiye Vatandaşlık İşlemleri için kişinin yabancı kimlik numarası essa alınır. Posta yolu ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmemektedir. Eğer başvuru sahibi ayırt etme gücünden yoksun ve 18 yaşından küçük ise yasal velisi veya velileeri ile birlikte başvuru işlemlerini gerçekleştirmek ile yükümlüdür.

Başvuru İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

 • Kendi ulusal kanununa, vatansız(haymatlos) ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak, 
 • Başvuru tarihinden itibaren geçmişe doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl oturuyor olmak, 
 • Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile doğrulamak (Türkiye’de ikamete  karar verdiğini kanıtlamak için şu koşullardan bir ya da bir kaçını, gerçekleştirmek: Türkiye’de gayrımenkul satın almak, Türkiye’de işyeri kurmak, Türkiye’de yatırımlar gerçekleştirilmek, Türkiye’ye iş merkezini nakletmek, Türkiye’de çalışma izniyle bir iş yerinde çalışmak, Türk Vatandaşı ile evlenmek, Türk Vatandaşlığı için ailece başvuru yapmak, Daha önce Türk Vatandaşlığı'nı kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak, Eğitimini Türkiye’de tamamlamış olmak.) 
 • Tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak, 
 • Toplum açısından sorumluluk duygusu sahibi, iyi ahlaklı ve güvenilir olmak,
 • Yeterli derecede Türkçe bilmek, 
 • Türkiye'de geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak, 
 • Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır. 

Türk Vatandaşlığı'nı edinmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarında, yukarıda sayılan koşullarla birlikte, taşıdıkları devletin vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir. 

Reddedilen Dosyalar

Aşağıda durumu belirtilen kişilerin dosyası, başvurulan yerdeki Valilik tarafından reddedilir.  

 • Yasal oturum izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen kişiler
 • Sığınma veya iltica başvurusu yapanlar
 • Sığınmacı durumunda Türkiye’de yaşayanlar
 • Öğrenim amaçlı ikamet eden öğrenciler
 • Turistik amaçlı ikamet eden yabancılar
 • Öğrenim gören çocuğuna refakat amaçlı ikamet eden kişiler
 • Tedavi amaçlı ikamet edenler
 • Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden veya hükümlü ya da tutuklu olan kişiler

Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

Dosyası eksiksiz ve şartlara uygun olarak hazırlanmış olan kişilerin soruşturması İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılır. Soruşturma süreci sona eren yabancının dosyası valiliğe iade edilir ve valilik de dosyayı komisyona gönderir.
Komisyon, başvuru sahibinin, yukarıdaki şartların tümünü karşılayıp karşılamadığını, dosya üstünde incelemek ve karşılıklı mülakat gerçekleştirmek suretiyle tespit eder. Başvuru sahibinin ailevi durumu da bu mülakat sırasında incelenir ve Türk soylu olup olmadığına da dikkat edilir. Sağır ve dilsizlerin mülakatı kendi işaret dillerinde bir mütercim yardımıyla veya okur-yazar ise yazmak usulüyle gerçekleştirilir.
Komisyonun kararı olumlu olursa dosya bakanlığa, karar olumsuz ise dosya valiliğe gönderilir.

Türk Vatandaşlığı'nın Kazanılmasında İstisnai Haller Nelerdir?

Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir hali olmamak kaydıyla T.C. İçişleri Bakanlığı’nın teklifi, T.C. Bakanlar Kurulu’nun kararı ile aşağıda belirtilen Yabancılar Türk Vatandaşlığı'nı kazanabilirler. 

 • Türkiye'ye endüstriyel tesisler getiren veya ilmi, teknolojik, iktisadi, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti olan ya da olacağı düşünülen ve ilgili Bakanlıklar tarafından kendileriyle ilgili gerekçeli öneride bulunulan kişiler
 • Vatandaşlığa geçirilmesi mecburi görülen kişiler
 • Göçmen kabul edilen kişiler 

Türk Vatandaşlığı'nın Evlenme Yoluyla Kazanılması Nasıl Gerçekleşir?

Bir Türk Vatandaşı ile evlenmek, kişiye Türk Vatandaşlığı'nı kendiliğinden kazandırmaz. Ancak bir Türk Vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk Vatandaşlığı'nı kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde; 

 • Aile birliği dahilinde yaşama, 
 • Evlilik birliği ile örtüşmeyecek faaliyetlerde bulunmama, 
 • Ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır. 

İngiliz Vatandaşı bir kişinin Türk Vatandaşı ile Evli Olması halinde; yapılan işlem ilk olarak Aile Birleşimi başvurusunda bulunmaktır. Bu başvuru ile İngiliz Vatandaşı olan Eş için Türkiye'de Oturum Hakkı elde edilmiş olacaktır. Oturum İzni işlemlerinin tamamlanmasının ardından belirli bir süre evli kalmak koşulu ile İngiliz Vatandaşı Eş için Türk Vatandaşlığı başvurusunun önü açılmaış olacaktır.

NOT:

 • Başvurudan sonra Türk Vatandaşı eşin vefatı halinde, evliliğin devamı koşulu aranmaz.
 • Evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığı'nı edinen yabancılar evlenmenin sona ermesine karar vermesi halinde, evlenmede iyi niyetli iseler Türk Vatandaşlığı'nı korurlar. 
 • Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden, hükümlü ya da tutuklu olanlar başvuramaz.
 • Türk Vatandaşlığını Kazanmak İsteyen Yabancının eşi, Türk Vatandaşlığı'nı sonradan kazanmış ise; evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında, bu eşin Türk Vatandaşlığı'nı kazanma tarihi esas alınır. 

Evlenme Yolu ile Vatandaşlık Kazanma Başvurularında İstenen Evrak Nelerdir?

 • İsteği açıklayan dilekçe.
 • Türk Vatandaşı Eşe ait Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Pasaport veya benzeri belge, vatanı yoksa temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.
 • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli oturum izni belgesi.
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise bunun onaylı bir örneği.
 • Kişinin kimliğinde yalnızca doğum yılı olup, ay ve günü kayıtlı değil ise, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin ilgili makamlarından alınmış belge, bu belgenin edinilememesi durumunda ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi uyarınca işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye'ye yatırıldığını gösteren makbuz.

Türk Vatandaşlığı'nın Evlat Edinilme ile Kazanılması Nasıl Olur?

Bir Türk Vatandaşı tarafından Evlat Edinilen reşit olmayan kişi, ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir durumu olmamak kaydıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını edinebilir. 

Türk Vatandaşlığı'nın Seçme Hakkı ile Kazanılması Nasıl Olur?

Kanunun 27. maddesi uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk Vatandaşlığı'nı kaybeden Çocuklar reşit olmalarından itibaren üç yıl içinde (18-21 yaşlar arası) seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk Vatandaşlığı'nı kazanabilirler. 

Türk Vatandaşlığı'nın Türkiye’de Yatırımlar Yapılması Usulüyle Kazanılması Hangi Şartlarda Gerçekleşir?

Yabancıların Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı'nı kazanması yöntemlerine 12 Ocak 2021 tarihi itibariyle yeni bir yöntem daha eklenmiştir.
Anılan tarihte Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeye göre, aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayan yabancılar ülke vatandaşları, ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk Vatandaşlığı'nı kazanabilir:

 • Asgari 2 milyon ABD doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığı'nca tespit edilen
 • Asgari 1 milyon ABD doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tespit edilen
 • Asgari 100 (Yüz) kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca tespit edilen
 • Asgari 3 milyon ABD doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca tespit edilen
 • Asgari 3 milyon ABD doları tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığı'nca tespit edilen

3.Türk Vatandaşlığı'ndan Çıkma Hangi Durumlarda Gerçekleşir?

Türk Vatandaşlığı'ndan çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlık kararı ile Çıkma İzni veya Çıkma Belgesi verilebilir.

 • Reşit ve ayırt etme gücüne sahip olmak
 • Yabancı bir ülke vatandaşlığını edinmiş olmak veya edineceğine ilişkin ikna edici belirtiler bulunmak
 • İşlediği bir suç veya askerlik nedeniyle aranan kişilerden olmamak
 • Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak gibi koşullar yer almaktadır.

4.Türk Vatandaşlığı'nı Kaybettirme Nasıl Olur?

Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca saptanan kişilerin Türk Vatandaşlığı, İçişleri Bakanlığı'nın Teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kaybettirilebilir.

 • Yabancı bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine aykırı herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere, uygun bir süre dahilinde kendi arzusu ile bu görevi bırakmayanlar
 • Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin herhangi bir hizmetinde -Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın- kendi arzusuyla çalışmaya devam edenler
 • İzin almaksızın yabancı bir devlet için gönüllü olarak askerlik yapanlar

5.Türk Vatandaşlığı'nın Seçme Hakkı ile Kaybı Nasıl Gerçekleşir?

Aşağıda durumları belirtilenler, reşit olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk Vatandaşlığı'ndan ayrılabilirler.

 • Ana ya da babadan kaynaklı soy bağı nedeniyle doğumla T.C. Vatandaşı olanlardan, yabancı ana veya babanın vatandaşlığını doğumla veya sonradan edinenler.
 • Ana ya da babadan kaynaklı soy bağı dolayısıyla Türk Vatandaşı olan kişilerden, doğum yeri esasına göre yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar.
 • Evlat edinilme yoluyla Türk Vatandaşlığı'nı kazananlar.
 • Doğum yeri şartını karşılayarak Türk Vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar.
 • Herhangi bir şekilde Türk Vatandaşlığı'nı kazanmış ana veya babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığı'nı kazananlar.

Yukarıdaki şartlar gereğince vatandaşlığın kaybı ilgiliyi vatansız kılacaksa, seçme hakkı kullanılamaz.

6.Çok Vatandaşlık Ne Demektir?

Türk Vatandaşlık mevzuatı birden fazla vatandaşlığa izin vermektedir. Bu çerçevede, herhangi bir nedenle yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanan kişilerin, buna ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak araştırma sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının saptanması halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair bildirimde bulunulur.

7.Vatandaşlık İşlemlerinde Başvuru Makamı ve Yöntemi Nasıldır?

Türk Vatandaşlığı'nın kazanılması ve kaybına ilişkin başvurular Türkiye içinde ikamet edilen yer Valiliğine, Türkiye dışında ise Türkiye'nin Dış Temsilcilikleri'ne bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekâletname ile yapılır.

 • Bilgi ve belge istenmesi: Vatandaşlık işlemlerine ilişkin inceleme ve araştırmalarla ilgili bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca gecikmeksizin verilir.
 • Maddi hataların düzeltilmesi: Alınan kararlarda maddi bir hata bulunduğu sonradan tespit edilirse, kararı veren makam tarafından düzeltme veya değiştirme kararı alınır.
 • Tebligat: Türk Vatandaşlığı'nın kazanılmasına ve kaybına ilişkin kararlar ilgiliye ve başvuru makamlarına bildirilir. Kaybettirme kararları ise Resmi Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

Vatandaşlık Başvurusu İçin İstenen Evraklar

 • İsteği açıklayan dilekçe
 • Pasaport veya benzeri bir belge
 • Doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği. Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri bir belge.
 • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme cüzdanı, boşanmış ise boşanma ilamı, dul ise de eşine ait ölüm belgesi.
 • Türk Vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları var ise bu bireylere ait başvruru makamlarınca Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Sağlık Bakanlığınca verilen sağlık raporu.
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini temin ettiğine dair, gelirini veya mesleğini kanıtlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
 • Başvuru tarihinden geçmişe doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
 • Başvuru tarihinden geleceğe doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli oturum izni tezkeresi.
 • Herhangi bir suç dolayısıyla hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa, onaylı bir örneği.
 • Kişinin kimlik bilgilerinde, doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin ilgili makamlarından alınmış belge. Sözkonusu belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye'ye yatırıldığını gösteren makbuz.

Duyurular

İngiltere Vizelerinde E-Başvuru Süreci Başladı

İngiltere Vizelerinde E-Başvuru Süreci Başladı! İngiltere Konsolosluğu Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep için mail aracılığıyla tamamlan...
2023-08-08 09:50:09

İngiltere Yerleşim Vizesi Alacakların Dikkatine!

İngiltere Yerleşim Vizesi Alacakların Dikkatine! Türkiye vize başvuru merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Adana ve Antalya...
2023-08-08 09:49:41

İngiltere Vize Harç Ücretleri 2022

İngiltere Vize Harç Ücretleri 2022   İngiltere vize ücreti konusunda bilgi almak isteyenler seyahat sebebi, süresi ve giriş çıkı...
2023-08-08 09:49:10

İngiliz Konsoloslukları Noel ve Yeni Yılda kapalı olacak

İngiltere’nin Türkiye’de hizmet veren temsilcilikleri Türkiye ve İngiltere’nin resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötürü hizmetle...
2023-08-08 09:48:45
Tüm Duyurular